2% z dane pre lezecký klub LA SKALA

Tento rok sa náš lezecký klub LA SKALA znovu uchádza o 2% z dane. 

Získané finančné prostriedky použijeme na 
  • organizovanie podujatí, sústredení a špeciálnych tréningov vašich/našich šikovných detí;
  • umožní nám to nakúpiť chyty, na ktorých sa trénuje a preteká v zahraničí, ako aj štruktúry a chyty od rôznych výrobcov na stavbu ciest pre všetkých;
  • nakúpime ďalšie pomôcky na doplnkový tréning (fitlopty, BOSU, záťažové vesty, závažia, masážne valce);
  • v pláne máme prestavbu detského kútika, aby bol bezpečnejší a zábavnejší.

Ďakujeme za vašu podporu!

Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno (názov): Lezecký klub LA SKALA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52367495
Sídlo: Saleziánska 2618/1, 01001 Žilina
Notársky centrálny register určených právnických osôb - evidenčné číslo: 11227/2020

Tlačivo nájdete TU.

Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Postup pre fyzické osoby – zamestnancov
Do 15. 2. aktuálneho roku požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ).
Po vykonaní zúčtovania požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za minulý rok.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy sú 3 Eur.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Potvrdenie od organizácie, resp. organizácií je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane. Počet minimálne 40 hodín môžete „vyskladať“ aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie
V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy sú 3 Eur.
3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.  aktuálneho roka), na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.

Postup pre právnické osoby
Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.
V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3. aktuálneho roka) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


S poďakovaním,
laskala team